Zájmové aktivityPředškolní příprava

Předškolní příprava je primárně určena dětem, které nastupují další školní rok do ZŠ, výjimečně dětem o rok mladším, které jsou nadané, nebo u nich předpokládáme předčasný nástup do školy. V rámci těchto odpoledních bloků děti procvičují a opakují již nabyté znalosti a dovednosti a získávají nové v oblastech: jemné motoriky, grafomotoriky, předmatematických představ, sluchového a zrakového vnímání, logického myšlení, řeči a vyjadřovacích schopností, pracovní zralosti atd. Součástí předškolní přípravy je i stimulační kurz Maxík,  Děti si vedou svá osobní portfolia, kde se sebehodnotí a své poznatky zde zaznamenávají všichni učitelé předškolní přípravy.Gymnastika

Kroužek gymnastiky má za úkol rozvíjet pohybové schopnosti u dětí. V úvodu lekce probíhá pohybová hra na zahřátí organismu. Následuje rozcvičení s protažením potřebných svalových skupin, mobilizací kloubů a cvičením pro správné držení těla. V hlavní části hodiny se věnujeme nácviku nových a upevňování známých pohybových dovedností. Na konci každé lekce organismus zklidníme pomocí hudby nebo jiného druhu relaxace. Velmi důležitá je pro nás radost dítěte z pohybu a vytváření pozitivních emocí během cvičení. Proto se většina nácviků pohybových dovedností provádí prostřednictvím her a děti jsou k nim pozitivně motivovány.Výtvarný kroužek

Při výtvarných aktivitách děti rozvíjí především kreativitu, představivost a procvičují jemnou motoriku.

Kroužek je zaměřen na vytváření plochých i prostorových děl. Děti pracují samostatně, mnohdy kooperují a tvoří společné dílo. Mají možnost vyzkoušet si práci s různými materiály. Seznámí se s více či méně obvyklými technikami a učí se zacházet s výtvarnými potřebami.Témata prací korespondují s programem měsíční epochy, ale také například s ročním obdobím, různými svátky nebo přímo s nápady dětí.Hudební kroužek

V tomto školním roce se s dětmi budeme učit nové lidové i moderní písně a opakovat ty, které už známe. Učitelům bude nejčastěji pomáhat kytara a klavír a děti budou písně doprovázet pohybem nebo používáním rytmických nástrojů. Zaměříme se na písně související s tématem daného měsíce a využijeme je jako pomůcku při rozvoji vnímání melodie, rytmu, pohybů těla, koordinace atd. Mnoho z naučených písní jistě uslyšíte během školního roku při některém ze společných vystoupení. Naším cílem je vytvoření kladného vztahu k hudbě a pohybu.Etika – rozvoj komunikačních a intelektuálních dovedností

V lekcích etiky se nabízí prostor pro zasazení semínka dobrých životních hodnot, jako jsou například porozumění, otevřenost, empatie, přátelství a smysl pro spravedlnost. Ve společných lekcích se mimo jiné budeme zabývat jednáním v situacích, které pro nás mohou být nové. Zaměříme se na porozumění vnitřním pocitům, neboť ty z velké části ovlivňují naše jednání, budeme se věnovat i zdravému životnímu stylu či aktuálnímu dění ve světě. Na společné cestě nám budou pomáhat příběhy a metody dramatické výchovy.

„Sbohem,“ řekla liška. „ Povím ti to tajemství. Je to velmi prosté. Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“
Antoine De Saint – Exupéry: Malý princ

 

 Flétna

Hra na zobcovou flétnu je pro malé děti velmi přínosná. Rozvíjí jejich přirozenou muzikalitu, učí je samostatné práci a pomáhá jim správně dýchat. Pro velmi malé děti hra na lehký hudební nástroj jakým je flétnička také znamená radost při zpívání a hraní známých písniček, hudebních her a společné vystupování na koncertech pro rodiče. S dětmi začínáme naše hodiny společným rozdýcháním, pak opakováním známých písniček a hraním hudebních her, které rozvíjejí dětskou hudební představivost. Dále se učíme nové písně hrát i zpívat.

Vedoucí kroužku pro předškoláky: Markéta SchnellerováPřírodovědný kroužek

Zábavně vzdělávací program zaměřený na biologii, ekologii a enviromentalistiku. Z pohledu biologie se děti postupně seznamují s naší faunou a florou. Přímo v Kunratickém lese se učí rozpoznat a popsat základní rostliny a živočichy, orientovat se v lese a poznávat jednotlivé biotopy. Dále se učí práci s lupou a seznamují se s biologickými pomůckami jako je dalekohled, mikroskop či smýkadlo.
Druhá polovina kroužku je věnována environmentální výchově a ekologii. Společně se učíme kladnému vztahu k přírodě a její ochraně. Děti třídí odpad, používají kompost, starají se o kulturní rostliny, uklízejí les, učí se šetřit vodou a mnohé další. Důležitou součástí je množství experimentů, které rozvíjejí dětskou fantazii a chuť k objevování všeho nového. Základním cílem přírodovědného kroužku, je podněcovaní dětské citlivosti vůči okolní přírodě.