Zájmové aktivityPředškolní příprava

Předškolní příprava je primárně určena dětem, které nastupují další školní rok do ZŠ, výjimečně dětem o rok mladším, které jsou nadané, nebo u nich předpokládáme předčasný nástup do školy. V rámci těchto odpoledních bloků děti procvičují a opakují již nabyté znalosti a dovednosti a získávají nové v oblastech: jemné motoriky, grafomotoriky, předmatematických představ, sluchového a zrakového vnímání, logického myšlení, řeči a vyjadřovacích schopností, pracovní zralosti atd. Součástí předškolní přípravy je i stimulační kurz Maxík,  Děti si vedou svá osobní portfolia, kde se sebehodnotí a své poznatky zde zaznamenávají všichni učitelé předškolní přípravy.

Vedoucí kroužku: Petra Jindrová, Amanda PenniniGymnastická a všeobecná pohybová průprava

Úvodní část sestává z nástupu, krátkého rozklusání a zahřátí těla na „provozní teplotu“, protažení hlavních svalových skupin.

Hlavní část obsahuje jednotlivé gymnastické a rovnovážné cviky, které nacvičujeme nejprve zvlášť a poté se je snažíme propojovat do krátkých pohybových sestaviček – kotoul vpřed a vzad, stoj na rukou, stojka s přechodem do kotoulu vpřed, hvězda, nácvik kotoulu letmo (předškoláci), holubička, skoky na trampolíně. Součástí jsou také hry a soutěže – zkrátka pohyb pro radost – překážkové dráhy a soutěživé hry (se zaměřením na rozvoj vytrvalosti, obratnosti a síly).

Závěrečná část sestává z krátkého protažení, vydýchání a zklidnění organismu. Hodinu ukončujeme závěrečným nástupem a zhodnocením.

Vedoucí kroužku: Michal Adamec, Simona HercogováVýtvarný kroužek

Kroužek je zaměřen na vytváření plochých i prostorových výtvarných děl a to při samostatné i společné práci. Téma práce bude většinou voleno v návaznosti na měsíční program.
Děti si zde procvičí svou kreativitu, představivost i jemnou motoriku. Vyzkouší si práci s různými materiály i rozlišné výtvarné techniky.

Vedoucí kroužku: Jitka ChocenskáHudební nauka a zpívání (v Čj a Aj)

V tomto školním roce se během music club s dětmi budeme učit nové lidové i moderní písně a opakovat ty, které už známe. Učitelům bude nejčastěji pomáhat kytara a klavír a děti budou písně doprovázet pohybem nebo například používáním rytmických nástrojů. Zaměříme se na písně související s tématem daného měsíce a využijeme je jako pomůcku při rozvoji vnímání melodie, rytmu, pohybů těla, koordinace atd. Mnoho z naučených písní jistě uslyšíte během školního roku při některém ze společných vystoupení. Naším cílem je vytvoření kladného vztahu k hudbě a pohybu.

Vedoucí kroužku: Michal Adamec, Emma HoulihanEtika – rozvoj komunikačních a intelektuálních dovedností

Na hodinách etiky se budeme zamýšlet nad tím, jak se k sobě navzájem chovat a jak se zachovat v konkrétních situacích, které jsou dětem známé. Zaměříme se také na naše emoce a pocity, jež naše jednání mohou výrazně ovlivňovat. Kromě toho se budeme věnovat i aktuálnímu dění okolo nás a zdravému životnímu stylu.

„Sbohem,“ řekla liška. „ Povím ti to tajemství. Je to velmi prosté. Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“
Antoine De Saint – Exupéry: Malý princ

Knihy, které budeme využívat:
Dědečku vyprávěj
Neotesánek
Ferda a jeho mouchy
Malý princ
Draka je lepší pozdravit aneb o etiketě

Vedoucí kroužku: Michaela MetelkováFlétna

Hra na zobcovou flétnu je pro malé děti velmi přínosná. Rozvíjí jejich přirozenou muzikalitu, učí je samostatné práci a pomáhá jim správně dýchat. Pro velmi malé děti hra na lehký hudební nástroj jakým je flétnička také znamená radost při zpívání a hraní známých písniček, hudebních her a společné vystupování na koncertech pro rodiče. S dětmi začínáme naše hodiny společným rozdýcháním, pak opakováním známých písniček a hraním hudebních her, které rozvíjejí dětskou hudební představivost. Dále se učíme nové písně hrát i zpívat.

Vedoucí kroužku pro předškoláky: Markéta SchnellerováSportovky

Sportovní aktivity jsou volnou nadstavbou gymnastické a všeobecné pohybové průpravy. Při sportovních hrách si děti hlavně zařádí. Na zahradě školky, nebo v lese, hrají míčové a soutěživé hry, přetahují se lanem, absolvují překážkové dráhy,… Tím upevňují a rozvíjejí své pohybové dovednosti, uvolní se a učí se hře fair play.

Vedoucí kroužku: Simona Hercogová, Šárka HrubanováTaneční kroužek

Taneční a pohybový kroužek umožňuje rozvoj jemné a hrubé motoriky, vyjadřování, prostorového vnímání, sebevědomí, důvěry, ovládání emocí, empatie, rozpoznávání zvuků, fantazie a sociálních dovedností v příjemném a uvolněném prostředí plného hudby.
Každý týden budeme objevovat širokou škálu hudebních a tanečních stylů v kombinaci s relaxačními technikami k protažení.

Vedoucí kroužku: Amanda Pennini, Emma HoulihanPřírodovědný kroužek

Zábavně vzdělávací program zaměřený na biologii, ekologii a enviromentalistiku. Z pohledu biologie se děti postupně seznamují s naší faunou a florou. Přímo v Kunratickém lese se učí rozpoznat a popsat základní rostliny a živočichy, orientovat se v lese a poznávat jednotlivé biotopy. Dále se učí práci s lupou a seznamují se s biologickými pomůckami jako je dalekohled, mikroskop či smýkadlo.
Druhá polovina kroužku je věnována environmentální výchově a ekologii. Společně se učíme kladnému vztahu k přírodě a její ochraně. Děti třídí odpad, používají kompost, starají se o kulturní rostliny, uklízejí les, učí se šetřit vodou a mnohé další. Důležitou součástí je množství experimentů, které rozvíjejí dětskou fantazii a chuť k objevování všeho nového. Základním cílem přírodovědného kroužku, je podněcovaní dětské citlivosti vůči okolní přírodě.

Vedoucí kroužku: Simona Hercogová