Zájmové aktivityPředškolní příprava

Předškolní příprava je primárně určena dětem, které nastupují další školní rok do ZŠ, výjimečně dětem o rok mladším, které jsou nadané, nebo u nich předpokládáme předčasný nástup do školy. V rámci těchto odpoledních bloků děti procvičují a opakují již nabyté znalosti a dovednosti a získávají nové v oblastech: jemné motoriky, grafomotoriky, předmatematických představ, sluchového a zrakového vnímání, logického myšlení, řeči a vyjadřovacích schopností, pracovní zralosti atd. Součástí předškolní přípravy je i stimulační kurz Maxík,  Děti si vedou svá osobní portfolia, kde se sebehodnotí a své poznatky zde zaznamenávají všichni učitelé předškolní přípravy.

Vedoucí kroužku: Petra Jindrová, Amanda PenniniGymnastická a všeobecná pohybová průprava

Úvodní část sestává z nástupu, krátkého rozklusání a zahřátí těla na „provozní teplotu“, protažení hlavních svalových skupin.

Hlavní část obsahuje jednotlivé gymnastické a rovnovážné cviky, které nacvičujeme nejprve zvlášť a poté se je snažíme propojovat do krátkých pohybových sestaviček – kotoul vpřed a vzad, stoj na rukou, stojka s přechodem do kotoulu vpřed, hvězda, nácvik kotoulu letmo (předškoláci), holubička, skoky na trampolíně. Součástí jsou také hry a soutěže – zkrátka pohyb pro radost – překážkové dráhy a soutěživé hry (se zaměřením na rozvoj vytrvalosti, obratnosti a síly).

Závěrečná část sestává z krátkého protažení, vydýchání a zklidnění organismu. Hodinu ukončujeme závěrečným nástupem a zhodnocením.

Vedoucí kroužku: Michal Adamec, Simona HercogováVýtvarný klub

Výtvarný kroužek je zaměřen na vytváření plochých i prostorových výtvarných prací. Téma práce je obvykle voleno v návaznosti na hlavní téma týdne, pro lepší provázání zážitků, informací a zkušeností. Děti si zde mohou procvičit svou kreativitu i jemnou motoriku. Vyzkouší si práci s různými materiály a různé výtvarné techniky.

Vedoucí kroužku: Marie Perreault, Jitka ChocenskáHudební nauka a zpívání (v Čj a Aj)

Naši noví učitelé, Marie a Michal, budou tento školní rok děti doprovázet hrou na klavír nebo kytaru. Vybrané písně budou jak v češtině, tak v angličtině. Skrze hudbu budou děti objevovat svět kolem nás včetně různých zemí a kontinentů. Hudbu budou děti doprovázet pohybovým projevem nebo například používáním rytmických nástrojů. Zaměříme se na písně související s tématem týdne a využijeme je jako pomůcku při výuce melodie, rytmu, pohybů těla, koordinace atd. Naším cílem je vytvoření kladného vztahu k hudbě. To vše budeme s dětmi dělat zábavnou a hravou formou.

Vedoucí kroužku: Marie Perreault, Michal AdamecEtika – rozvoj komunikačních a intelektuálních dovedností

Na hodinách etiky se budeme zamýšlet nad tím, jak se k sobě navzájem chovat a jak se zachovat v konkrétních situacích, které jsou dětem známé. Zaměříme se také na naše emoce a pocity, jež naše jednání mohou výrazně ovlivňovat. Kromě toho se budeme věnovat i aktuálnímu dění okolo nás a zdravému životnímu stylu.

„Sbohem,“ řekla liška. „ Povím ti to tajemství. Je to velmi prosté. Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“
Antoine De Saint – Exupéry: Malý princ

Knihy, které budeme využívat:
Dědečku vyprávěj
Neotesánek
Ferda a jeho mouchy
Malý princ
Draka je lepší pozdravit aneb o etiketě

Vedoucí kroužku: Michaela MetelkováFlétna

Hra na zobcovou flétnu je pro malé děti velmi přínosná. Rozvíjí jejich přirozenou muzikalitu, učí je samostatné práci a pomáhá jim správně dýchat. Pro velmi malé děti hra na lehký hudební nástroj jakým je flétnička také znamená radost při zpívání a hraní známých písniček, hudebních her a společné vystupování na koncertech pro rodiče. S dětmi začínáme naše hodiny společným rozdýcháním, pak opakováním známých písniček a hraním hudebních her, které rozvíjejí dětskou hudební představivost. Dále se učíme nové písně hrát i zpívat.

Vedoucí kroužku pro předškoláky: Markéta SchnellerováSportovky

Odpolední sportovní aktivity jsou volnou nadstavbou gymnastické a všeobecné pohybové průpravy. Při sportovních hrách si děti hlavně zařádí. Na zahradě školky hrají míčové a soutěživé hry, přetahují se lanem, absolvují překážkové dráhy,… Tím upevňují a rozvíjejí své pohybové dovednosti, uvolní se a učí se hře fair play.

Vedoucí kroužku: Simona Hercogová, Šárka HrubanováJóga

Jóga pro děti je odvozena z klasických ásan pro dospělé, avšak veškerá cvičení jsou přizpůsobená věku dětí. Děti se učí série pozdravů slunce, pozdrav měsíci, bojovníky a jiné zajímavé ásany, většinou inspirované přírodou a zvířaty. Cvičení jógy má pozitivní vliv na celkové fyzické i duševní zdraví jedince. Pravidelným cvičením se děti učí návykům správného držení těla a dýchání, posiluje se jejich obranyschopnost, zvyšuje se stupeň jejich fyzické zdatnosti, flexibility a rovnováhy.

Vedoucí kroužku: Simona HercogováDrama

V těchto hodinách se děti seznámí s méně či více známými říkankami a pohádkami, které s pomocí maňásků, papírových loutek či jiných rekvizit budou moci formovat do krátkých divadelních vystoupení. Tato činnost by nám měla pomoci rozvíjet fantazii, odbourávat stud a podpořit přirozený projev dětí.

Vedoucí kroužku: Jitka Chocenská